Novo.

eVode-evidence, podatki in strokovne podlage na enem mestu

digitalna hidrodinamika
Visoke vode - Selška in Poljanska Sora                                                                        

"V naših srcih nosimo nov svet"
"Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones" , Buenaventura Durruti (1896-1936)

poplave

V podjetju DHD d.o.o. smo specializirani za modeliranje, projektiranje in meritve v hidrotehniki.
V Slovensko vodno gospodarstvo želimo pripeljati celovit pristop pri ugotavljanju poplavne nevarnosti in ogroženosti ter načrtovanju in projektiranju omilitvenih ukrepov, na osnovi najsodobnejših orodij za analizo ter vrhunskih inženirskih znanj. Zavedamo se, da parcialni posegi v vodni režim ne zagotavljajo želenih rezultatov. Zavzemamo se za interdisciplinaren pristop s sodelovanjem vseh relevantnih strok.

Strateški cilj podjetja je postati vodilni ponudnik rešitev s področja matematičnega modeliranja naravnih procesov v hidrotehniki za vodarska podjetja in končne naročnike. Podjetje zato štipendira in išče bodoče kadre univerzitetnega študija
Gradbeništva - hidrotehnična smer in Vodarstva in komunalnega inženirstva na FGG-UL. V začetku l. 2009 in konec leta 2012 smo zaposlili diplomanta univerzitetnega študija Gradbeništva - hidrotehnična smer na FGG-UL. Štipendijo smo do sedaj omogočili štirim študentom.


Vsebine, ki jih izdelujemo v podjetju DHD d.o.o.:

Za investitorje izdelamo vse potrebne vodnogospodarske strokovne podlage ter pridobimo vodno soglasje.

Še posebej se posvečamo in se veselimo sodelovanja v zvezi z matematičnim modeliranjem:
 • eno, dvo in tridimenzionalnega toka s prosto gladino v stacionarnem in nestacionarnem režimu, tako za rečno hidravliko kot tudi za specifične detajle in objekte (reke, jezera, objekti)
 • padavinskega odtoka z utrjenih in neutrjenih površin (ceste, parkirišča,porečja)
 • rečne morfologije
 • porušitvenih valov (jezovi, nasipi)
 • nenewtonskih tekočin (blatni tokovi)
 • vsakovrstnega potencialnega toka (podtalnica)
 • toka s prosto gladino in pod tlakom na nivoju kompleksnih omrežij v stacionarnem ali nestacionarnem režimu (hidravlika za vodovodna in kanalizacijska omrežja)
 • transporta inertnih in neinertnih snovi v vodi (lebdeče in rinjene plavine, polutanti)
 • toplotnih obremenitev oz. pojavov v vodotokih
 • površinskega valovanja (marine)
 • obratovalnih režimov hidrotehničnih objektov (hidroelektrarne, zadrževalniki)
 • optimizacije posegov in obratovanja

Za modeliranje uporabljamo sodobna komercialna orodja, glede na specifične zahteve in želje naročnika pa lahko razvijemo tudi posebne metode in lastna orodja.
english domov

kontakt

o podjetju

reference

članki

o modeliranju

poplave

povezave

obvestila

obvladovanje poplavnih škod nekoc

poplavna varnost

poplave
   


- OPOZORILNA KARTA POPLAV

www.poplavljen.si


Pravilnik o vsebini vlog in...o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (ULRS 25/2009)

- VODNOGOSPODARSKE OSNOVE, ZVSS 1978na spletu od 8.3.2007
v1.1, 1.2008
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 27.3.2015
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge