hydraulics
digital hydrodynamics
                                                                           
finite elements
The page is not translated yet. We are sorry for inconvenience.


RIVER SORA NEAR SKOFJA LOKA

Cilj naloge je bila hidravlična analiza obstoječih visokovodnih razmer z dvodimenzijskim matematičnim modelom ter zasnova ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti na osnovi analize vplivov možnih posegov na gladine visokih vod. Obdelani so bili ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti v Škofji Loki, med brvjo pod puštalskim jezom in mostom v Suhi. Na obravnavanem območju leži sotočje Selške in Poljanske Sore, čistilna naprava, predvidena obvoznica ter nekaj drugih infrastrukturnih objektov. Na 1.7 km odseku reke je v poplavnem območju Q100 ca. 85 stanovanjskih objektov, v poplavnem območju Q10 pa le ca. 9 objektov.

Modeliran je bil 1700 m dolg rečni odsek površine 30 ha z ca. 34000 končnimi elementi. Model predstavlja prvo praktično uporabo dvodimenzijskega hidrodinamičnega modela z metodo končnih elementov v Sloveniji. Na osnovi izračunov je bilo mogoče določiti potek gladin in tokovno sliko na sotočju ter podati ustrezno rešitev za novo obliko sotočja.

Računski pretok Q100 za Soro pod sotočjem znaša 735 m3/s, Q10 pa 459 m3/s. Q100 za Poljansko Soro na sotočju je 524 m3/s, Q10 pa 301 m3/s. Za Selško soro na izlivu znaša Q100 395 m3/s, Q10 pa 218 m3/s.


SORA, SKOFJA LOKA, JULY 2000


photo: Tomaz Hojnik


slovensko home

back

   


     
v1.0, 2.2007
© DHD d.o.o
I home I top I contact I
webpage is copyrighted - legal notice
Last change: 13.7.2007
webmaster: webmaster@dhd.si
please report bugs and suggestions