hydraulics
digital hydrodynamics
                                                                           
finite elements
The page is not translated yet. We are sorry for inconvenience.


RIVER DRAVA NEAR MALECNIK

V skladu s sprejetim programom za izdelavo lokacijskega načrta za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju, je bilo potrebno, v sklopu priprave lokacijskega načrta (LN), izdelati idejni projekt  in strokovne podlage, ki bodo osnova za pripravo LN. Za argumentirano odločitev o primernosti variante ureditev, je bilo potrebno izdelati dvodimenzijski (2D) matematični model obravnavanega območja, s katerim je možno ugotoviti prednosti posamezne variante, glede na hidravlične razmere in s tem povezane hidrodinamične obremenitve. S pomočjo 2D matematičnega modela je zato bila izvršena primerjava variant ureditve na območju Malečnika glede na kriterij varstva pred škodljivim delovanjem voda.

Modeliran je bil 1650 m dolg rečni odsek površine 49 ha. Računski pretok Q100 za Dravo, na obravnavanem odseku, znaša 2533 m3/s, Q2 pa 807 m3/s.


DRAVA, MALECNIK, 2.3.2005


photo: Tomaz Hojnik


slovensko home

back

   


     
v1.0, 2.2007
© DHD d.o.o
I home I top I contact I
webpage is copyrighted - legal notice
Last change: 4.5.2007
webmaster: webmaster@dhd.si
please report bugs and suggestions