regulacije
digital hydrodynamics
                                                                           
model
The page is not translated yet. We are sorry for inconvenience.


KOSEC VILLAGE, BRUSNIK STREAM

19.12.2001 se je zgodil kamninski podor iz območja Zastruge pod Planico v strugo potoka Brusnik. Kamninske mase so padle na že labilen teren, ki ga v podlagi sestavljajo fliši. Ti so bili na mestu, ki ga je obremenil podorni material, prekriti z ocenjeno 5 do 10 m debelo plastjo gruščnatih nanosov potoka Brusnik, ledeniških moren in zaglinjeno preperino fliša. Ta zemljinska masa je skupaj s podornim materialom zdrsela v grapo potoka kot zemeljski plaz in jo zasula v dolžini 350 m.

Zavedajoč se potencialne nevarnosti drobirskih tokov, je bila l. 2002 struga potoka Brusnik, na območju naselja Koseč, ki leži ca. 800 m dolvodno od območja podora, razširjena, poglobljena in utrjena. Kmalu po ureditvi se je, ob močnejših padavinah v aprilu 2002, odrazil hudourniški značaj potoka Brusnik, ki je z območja plazu odnašal material v večjih količinah in ga v obliki drobirskih tokov premeščal po urejeni strugi skozi vas Koseč

Vlada RS je 24.12.2003 sprejela Program ukrepov za odpravo posledic plazu Strug v občini Kobarid za leto 2004. Poleti l. 2004 je bil izdelan dvodimenzijski matematični model drobirskih tokov na območju Koseča in ocena ogroženosti naselja Koseč zaradi delovanja drobirskih tokov, kot strokovna podlaga za Državni lokacijski načrt. Vzporedno z izdelavo dvodimenzijskega matematičnega modela je potekala tudi hidravlična študija širšega odseka med območjem podora in naseljem Ladra z enodimenzijskim nestacionarnim modelom (Univerza v Ljubljani, FGG-HS).  


KOSEC VILLAGE, BRUSNIK STREAM, APRIL 2004Conacija hitrosti


photo: Tomaz Hojnik


Event description in  December 2001 (in Slovenian only)  (Geographical Institute's web site).

slovensko home

back

   


     
v1.0, 2.2007
© DHD d.o.o
I home I top I contact I
webpage is copyrighted - legal notice
Last change: 30.4.2007
webmaster: webmaster@dhd.si
please report bugs and suggestions