digitalna hidrodinamika
PERNICA-URBANIZACIJA

V skladu s Smernicami MOP-ARSO in ker je naročnik želel preveriti poplavno ogroženost dveh območij znotraj ureditvenega načrta, so bile naročene  Strokovne podlage v zvezi s poplavno varnostjo in vplivi na visokovodni režim za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za del naselja Pernica v občini Pesnica. V Strokovnih podlagah je bila izvedena preverba poplavne varnosti območij, vpliv nameravanih ureditev na visokovodni režim ter podane usmeritve za zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti ter za kompenzacijo negativnih vplivov nameravanih posegov na visokovodni režim.

Z ureditvami ob izgradnji AC bo zagotovljena poplavna varnost obravnavanih območij pred visokimi vodami reke Pesnice s povratno dobo 100 let. Ugotovljeno je bilo, da je obravnavano območje ogroženo od poplavnih vod Stare Pesnice. Za zagotavljanje ustrezne poplavne varnosti območjema A in B, kakor tudi celotnemu območju pozidave južno od akumulacije Pernica je bilo predlagno ustrezno znižanje maksimalnih pretokov po strugi Stare Pesnice. Za to bi bilo potrebno izvesti hidravlično analizo celotne struge Stare Pesnice.

Če obravnavamo le posamezne gradbene posege na poplavna območja na omejenih lokacijah, so posamezni vplivi na vodni režim primarnih odvodnikov, zaradi majhnosti območij, praktično zmeraj nebistveni, akumulacija vplivov posegov z različnih območij pa se ne ugotavlja. Zato je potrebno v praksi uveljavljati princip neposlabševanja lokalnih odtočnih razmer.

Območje B je že v celoti urbanizirano, zato spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ne bodo imele vpliva na odtoke padavinskih vod. Območje A, velikosti 20.000 m2  je v obstoječem stanju njiva, predvidena pa je izgradnja vrstnih hiš, parkirišč, cest ipd. Iz izračunanih hidrogramov vidimo, da zaradi urbanizacije pride do hitrejšega odtoka (manjši čas koncentracij) ter do povečanja maksimalnih pretokov ter skupne prostornine odtekle vode. Z zadrževalnim bazenom želimo vzpostaviti podoben odtočni hidrogram kot je bil pred urbanizacijo, zato moramo, poleg znižanja maksimalnih pretokov, dosečt tudi ustrezno zakasnitev. Zaradi preprečevanja poslabšanja lokalnih odtočnih razmer z območja A je potrebno rezervirati prostor za zadrževalnik padavinskih vod prostornine 150 m3.Pogled na območje A z južne strani. Predvideno je večje parkirišče, vrstne hiše ipd.S polno črto so prikazani izračunani odtoki z območja A v obstoječem stanju s črtkano pa po urbanizaciji.S polno črto je prikazan izračunan odtok z območja A v obstoječem stanju s črtkano pa po urbanizaciji.


Ugotovljena poplavna nevarnost. Za izvedbo ustreznih protipoplavnih ukrepov bo potrebna hidravlična analiza na celotnem toku Stare Pesnice.
english domov

nazaj

   


     v1.0, 2.2007
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 31.1.2008
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge