digitalna hidrodinamika
        OBČINA IG - KARTE RAZREDOV POPLAVNE IN EROZIJSKE NEVARNOSTI NA OBMOČJIH OB POTOKIH IŠKA, IŠČICA IN DRAŠČICA


Občina Ig je pripravljala nove prostorske akte prvič odkar je samostojna, veljavni plan in PUP sta bila sprejeta še kot del prostorskih aktov za nekdanje Ljubljanske občine.

Septembra l.2008 bila sprejeta Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS 89/2008). Ker za obravnavano območje še ni določenih območij in razredov ogroženosti skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja v razrede ogroženosti (UL RS 60/2007), je potrebno določiti razred poplavne in erozijske nevarnosti skladno z Uredbo. Karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti se morajo v prostorskih aktih upoštevati kot smernice.

V občini Ig, ki se razprostira na ca. 99 km2 , sta največja naravna vodotoka reki Iška in Iščica. Povirje obeh je kraškega značaja, sega pa vse do Velike notranjske planote. Iška izvira iz več izvirnih krakov na zahodnem delu občine, medtem ko Iščica izvira na vzhodnem delu, sredi naselja Ig, obe pa se izlivata v reko Ljubljanico. Na obravnavanem računskem odseku ima pritoke le reka Iščica, ki so zaradi konfiguracije terena (prehod iz kraških planot v barje) vsi njeni desni pritoki. Ca. 600 m od izvira Iščice, se vanjo izliva potok Draščica, ki ima desni pritok Kremenico. Ta se v Draščico izliva ca. 600 m gorvodno od izliva Draščice v Iščico. Ca. 1200 m dolvodno sotočja Iščice in Draščice, se v Iščico izlivajo desni pritoki Smoligojnik, Želimeljščica in Dremavščica, še 1200 m niže pa desni pritok Strajanov breg. Lokalna cesta Ig-Škofljica preseka porečje Iščice na obravnavanem odseku praktično na sredini in tako predstavlja prepreko naravnemu razlivanju visokih voda, podoben vpliv pa ima tudi Ižanska cesta, ki poteka vzdolž zahodne strani porečja Iščice na obravnavanem odseku.

Računski model je bil določen na podlagi geodetskega posnetka prečnih profilov potokov Iške, Iščice in pritokov ter premostitvenih in hidrotehničnih objektov (maj 2009), iz katerega je bil izdelan 1D model strug vodotokov. Topografija terena (2D) model je bila izdelana na podlagi posnetka LIDAR (februar 2009), ki smo ga dopolnili z objekti (hiše itd.) povzetimi iz DOF.

Za obravnavano območje smo izdelali dva modela in sicer ločeno za porečje Iške ter za porečje Iščice (Iščica, Draščica, Smoligojnik, Želimeljščica, Dremavščica, Strajanov breg). Tak pristop smo lahko uporabili zaradi topografskih značilnosti območja, saj je med obema porečjema naravna bariera v obliki nizke planote, lokalno višji teren pa se zaklinja še globlje v barje in tako preprečuje prečno razlivanje vod na spodnjem delu obravnavanega območja obeh porečij. Podobno vlogo prevzame tudi Ižanska cesta, ki omeji pretok poplavne vode Iščice. Znotraj območja obdelave, sta položeni dve pravokotni mreži kvadratnih celic dimenzij 10x10 m (2D model). Mreža, ki pokriva porečje Iške ima tlorisno površino 30.96 km2 in vsebuje 309600 celic, mreža na Iščici pa je velika 17.81 km2 in vsebuje 178125 celic. 

Skupna dolžina (1D) modeliranih vodotokov znaša ca. 25.9 km. Model Iške kot najdaljšega zaključenega odseka, obsega 13500 m vodotoka (1D model), določenega z 182 prečnimi profili. Sledi ji Iščica z 4000 m dolžine, določena z 57 prečnimi profili, Dremavščica (24 profilov) na dolžini 2000 m, Draščica (29 profilov) na dolžini 1600 m, Želimeljščica (19 profilov) na dolžini 1600 m, Strajanov breg (21 profilov) na dolžini 1500 m in Smoligojnik (13 profilov) na dolžini 900.

Na osnovi rezultatov matematičnega modela in Pravilnika so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti. Karte za občino Ig so bile izdelane med prvimi po novi zakonodaji ter so bile sploh prve karte izdelane na nivoju občine, ki so bile pozitvno recenzirane s strani Inštituta za vode Republike Slovenije.

Celoten tekst študije je tukaj. Karta poplavne nevarnosti za Iščico s pritoki je tukaj (Ig), za Iško-južni del tukaj (Iška, Mala vas, Iška vas) in za Iško -severni del  tukaj (Strahomer, Tomišelj, Brest...).

Kot zanimivost je spodaj prikazanih nekaj obdelav oblaka točk LIDAR posnetka. Točke so pobarvane glede na nadmorsko višino, barve niso povezane s poplavami. Prikaze izračunanih poplavnih gladin bomo dodali v kratkem.Ig-primer LIDAR posnetka


Ig
-primer LIDAR posnetka


Strahomer
-primer LIDAR posnetka


Brest,Tomišelj-primer LIDAR posnetka


Drevo in hiša-primer LIDAR posnetka
english domov

nazaj

   


     


v1.0, 2.2007
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 23.9.2010
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge