digitalna hidrodinamika
POSLOVNA CONA IG - KARTA POPLAVNE IN EROZIJSKE NEVARNOSTI


Občina Ig ureja območje poslovne cone VP 14/2 Ig-Dobravica. Na podlagi pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora je občina Ig leta 2007 sprejela Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig (v nadaljevanju OLN), novembra leta 2008 pa je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo prve faze v sklopu prometne in komunalne infrastrukture. Zaradi dolgotrajnih postopkov (predvsem v zvezi s pridobivanjem Okoljevarstvenega soglasja) ter naravovarstvenih zahtev, je v vmesnem času prišlo do večih sprememb zakonodaje, zaradi česar je ves proces zelo nepregleden in kompliciran. Kljub pozitivnim mnenjem k OLN in izdanemu gradbenemu dovoljenju za cono, morajo posamezni investitorji oz. lastniki enot znotraj cone, za svoje objekte znova pridobivati vsa soglasja.

Septembra l.2008 bila sprejeta Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS 89/2008). Ker za obravnavano območje še ni določenih območij in razredov ogroženosti skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja v razrede ogroženosti (UL RS 60/2007), je potrebno določiti razred poplavne in erozijske nevarnosti skladno z Uredbo.

Konec leta 2008 je investitor cone, na podlagi gradbenega dovoljenja, pričel z urejanjem oz. izvedbo 1. faze, t.j. ureditev zasipa, cest in komunalnih vodov.V začetku leta 2009 so pričeli z aktivnostmi tudi lastniki oz. investitorji posameznih objektov znotraj cone, vendar se je izkazalo, da je potrebna izdaja vodnega soglasja (in vseh drugih) za vsak objekt znotraj cone posebej. Ker je zasip za zagotavljanje poplavne varnosti cone, na osnovi gradbenega dovoljenja, že zgrajen, je to obstoječe stanje terena. Za posamezne investitorje objektov znotraj cone, ki bodo gradili objekte na zasipu, je bilo potrebno izdelati hidrološko hidravlični elaborat, iz katerega bo razviden razred poplavne in erozijske nevarnosti na območju gradnje.

Na osnovi rezultatov matematičnega modela in Pravilnika so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti. Na obravnavanem območju imamo opravka z majhno, srednjo in s preostalo poplavno nevarnostjo ter z majhno erozijsko nevarnostjo. Celotna cona leži izven poplavnega območja oz. je dvignjena nad gladine pri Q100.Območje poplav Q100 potoka Draščica


                
Karta poplavne nevarnosti in karta razredov poplavne nevarnosti (klikni sliko za pdf v večji ločljivosti)


                Potok DraščicaVisoke vode Draščice, 30.3.2009. Pogled gorvodno proti coni. (Foto: Občina Ig)Visoke vode Draščice, 30.3.2009. Pogled dolvodno od mosta. (Foto: Občina Ig)
english domov

nazaj

   


     v1.0, 2.2007
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 17.5.2009
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge